“กลุ่มบริษัท SCB TCB SMC และ STSC จัด Trip ท่องเที่ยว ประจำปี 2566”

กลุ่มบริษัท SCB TCB SMC และ STSC ได้จัด Trip ท่องเที่ยวประจำปี เมื่อวันที่ 27 – 30 มกราคม พ.ศ. 2566  ณ จังหวัดเชียงราย – เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีของพนักงานในเครือ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรทำให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จมาจนทุกวันนี้

ติดต่อสอบถามโดยตรง

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย