“STAFF PARTY TCB HADYAI & PHUKET 2024”

STAFF PARTY TCB HADYAI & PHUKET 2024 ท่องเที่ยวประจำปี เมื่อวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีของพนักงานในเครือ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรทำให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จมาจนทุกวันนี้

ติดต่อสอบถามโดยตรง

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย