การบริการ

ประกันอัคคีภัย

การประกันอัคคีภัยเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง โดยคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย หรือสำหรับทำแสงสว่าง นอกจากนี้ยังคุ้มครองทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากความร้อน

read more
ประกันภัยทางทะเล

การประกันความเสียหายแก่เรือและทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล และยังขยายของเขตความคุ้มครองไปถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางบก ซึ่งต่อเนื่องกับการขนส่งทางทะเลด้วย

read more
ประกันภัยรถยนต์

การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ โดยการประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมีผลบังคับใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองผู้ได้รับอันตรายต่อชีวิต

read more
ประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สินทุกชนิด

กรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือ เสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ จากอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

read more
ประกันเงินสด

เป็นการรับประกันที่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียของเงิน ไม่ว่าเงินนั้นจะอยู่ภายในอาคารที่ทำการของผู้เอาประกันภัย ในตู้นิรภัย หรืออยู่ในระหว่างการขนส่งจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง

read more
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย

read more
ประกันภัยก่อสร้าง

การประกันภัยระหว่างการก่อสร้างนั้น เป็นการประกันภัยอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ผู้รับเหมาเข้าไปทำงานก่อสร้างตามสัญญา ไม่ว่าจะเป็นงานวิศวกรรมการก่อสร้างหรืองานติดตั้งเครื่องจักร เพื่อเป็นการโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัยในการก่อสร้างนั้นๆ

read more
การประกันภัยเกี่ยวกับบุคคล

การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล

read more
ติดต่อสอบถามโดยตรง

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย