ประกันภัยก่อสร้าง

“TCB”   มีบริษัทประกันภัยเป็นพันธมิตรหลากหลาย ที่พร้อมให้บริการ การประกันภัยความเสี่ยงภัยระหว่างการก่อสร้าง ทั้งโครงการขนาดใหญ่ และโครงการขนาดเล็ก

การประกันภัยความเสี่ยงภัยในการก่อสร้าง (C A R)

   เป็นการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา โดยได้แบ่งความคุ้มครองออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

 • หมวดที่ 1. คุ้มครองงานก่อสร้าง และวิศวกรรมโยธา (Civil and Building Work)
  รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และ เครื่องจักรกล ที่ใช้ในการก่อสร้าง
  ซึ่งได้รับความเสียหาย จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินยุบ การระเบิด แผ่นดินไหว
  การโจรกรรม รวมถึงอุบัติเหตุอื่นๆ ในขณะก่อสร้าง
 • หมวดที่ 2. งานติดตั้งเครื่องจักร (Erection Work)
  ได้แก่ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา -ทำความเย็น ระบบลิฟท์ บันไดเลื่อน
  ให้ความคุ้มครองเหมือนกับหมวดที่ 1 รวมถึงอุบัติเหตุขณะติดตั้ง และทดสอบ
 • หมวดที่ 3 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability)
  สำหรับความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการ
  ผิดพลาดในการดำเนินงานของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
  ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย

ใครควรจะต้องทำประกันภัยความเสี่ยงภัยระหว่างการก่อสร้าง ?

 • เจ้าของโครงการ
 • ผู้รับเหมา หรือผู้ขาย
 • เจ้าของเงินลงทุน

ทุนประกันภัยกำหนดจาก ?

   ตามมูลค่าเต็มของงานก่อสร้างตามสัญญา (รวมค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าขนส่ง ภาษีศุลกากร ภาษีการค้า ค่าดำเนินการของผู้รับเหมาและวัสดุที่จัดหาโดยเจ้าของโครงการ)อุปกรณ์ก่อสร้าง (ที่ไม่ใช่เครื่องจักรกล) มูลค่าตามสภาพแท้จริง

 

อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นกับ ?

   ขึ้นกับรายละเอียด ของงานแต่ละโครงการเป็นสำคัญ

"โครงการก่อสร้าง มีปัจจัย และเงินลงทุนมากมาย ที่ต้องบริหารจัดการ....ภาระความเสี่ยงภัย ควรให้การประกันภัยรับภาระแทน"

เรื่องประกันภัย ให้เราบริการ