ประกันอัคคีภัย

“TCB”   มีบริษัทประกันภัยพันธมิตร หลากหลายในการเลือกซื้อความคุ้มครองการประกันภัย เพื่อปกป้องทรัพย์สินทุกประเภท ไม่ว่าเพื่อใช้อยู่อาศัย เพื่อการพาณิชย์ หรือเพื่อการประกอบอุตสาหกรรม

อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ขึ้นอยู่กับ : มูลค่าทรัพย์สิน ลักษณะการใช้อาคารสถานที่ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ระบบป้องกันหรือระงับอัคคีภัย

“ทรัพย์สิน มีค่า อย่าให้เผชิญอยู่กับความเสี่ยงภัย ภาระความเสี่ยงภัย ให้การประกันภัยรับแทน”

เรื่องประกันภัย ให้เราบริการ