ประกันภัยทางทะเล

“TCB”   มีประสบการณ์ในเรื่องการประกันภัย ทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยตัวเรือ การประกันภัยความรับผิดของผู้รับขนมายาวนาน เรามั่นใจที่จะให้บริการลูกค้า /ผู้เอาประกันภัย ได้ด้วยเงื่อนไขความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัยที่มี

“ทรัพย์สิน มีค่า อย่าให้เผชิญอยู่กับความเสี่ยงภัย ภาระความเสี่ยงภัย ให้การประกันภัยรับแทน”

เรื่องประกันภัย ให้เราบริการ