การประกันภัยเกี่ยวกับบุคคล

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

   เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมงทุกแห่งทั่วโลก ถ้าประสบอุบัติเหตุ จากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ได้เจตนาหรือมุ่งหวัง ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัย

 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
 • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุที่คุ้มครองตามกรมธรรม์
 • รวมถึงกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

การประกันภัยอุบัติเหตุ เหมาะกับใคร?

   บุคคลทั่วไป ควรทำประกันภัยชนิดนี้

 

เบี้ยประกันภัย ขึ้นกับ ?

 • การประกอบอาชีพ ของแต่ละบุคคล
 • เงื่อนไขความคุ้มครองที่เลือก
 • จำนวนทุนประกันภัยที่ต้องการ
Taksin-consultants-Brokers

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

   เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองเหมือนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่ จำกัด เฉพาะระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น คุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อเมริกา เป็นต้น และสามารถขยายความคุ้มครองถึง

 • กรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย,ล่าช้า
 • กรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก หยุดชะงัก เที่ยวบินล่าช้า
 • ทรัพย์สินสูญหาย เอกสารเดินทางหาย
 • ค่าใช้จ่ายกรณีเจ็บป่วย หรือค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน
 • ค่าใช้จ่าย เคลื่อนย้ายฉุกเฉินส่งกลับประเทศเพื่อรักษาพยาบาล
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยอุบัติเหตุการทาง เหมาะกับใคร ?

   บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่จะมีการเดินทาง

 

เบี้ยประกันภัย ขึ้นกับ ?

 • ระยะเวลาเอาประกันภัย (ระยะเวลาที่เดินทาง)
 • เงื่อนไขความคุ้มครองที่เลือกซื้อ
 • จำนวนทุนประกันภัยที่ต้องการ

"การประกันภัยอุบัติส่วนบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง สามารถซื้อพร้อมกันได้"

การประกันภัยสุขภาพ

   คือ การประกันที่บริษัทประกันภัย จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือเกิดจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ประกันสุขภาพ คุ้มครองอะไรบ้าง ?

   เงื่อนไขการคุ้มครอง จะขึ้นกับแบบประกันของแต่ละบริษัทประกันภัย แต่โดยทั่วไป จะคุ้มครองประเภท

 • ค่าห้องพักในโรงพยาบาล ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการอื่นๆ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน จากการเกิดอุบัติเหตุ
 • ค่าใช้จ่ายจากการผ่าตัด และค่าที่ปรึกษาทางการแพทย์
 • ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการดูแลจากแพทย์ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน
 • ค่าใช้จ่ายกรณีคลอดบุตร
 • ค่าใช้จ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาที่คลินิก หน่วยพยาบาล หรือส่วนของผู้ป่วยนอก
 • ค่าบริการเมื่อให้แพทย์และพยาบาลพิเศษมาดูแล
 • ค่าชดเชยระหว่างต้องนอนโรงพยาบาล (กรณีเลือกซื้อ)

การประกันภัยสุขภาพ เหมาะกับใคร?

   บุคคลทั่วไปถึงแม้ว่าจะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากภาครัฐ หรือประกันสังคมอยู่แล้วก็ตาม เพราะสิทธิ์เหล่านั้นอาจจะยังไม่ครอบคลุมกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น หากเป็นคนเจ็บป่วยบ่อย วิถีชีวิตเสี่ยงต่อการ มีโรคประจำตัว เป็นคนที่ชีวิตต้องเดินทางบ่อย ๆ ควรจะต้องมีการทำประกันสุขภาพเพิ่มเติม

 

อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ ?

 • จำนวนเงิน(ทุนประกัน)ที่ต้องการ /อายุ / เพศ/อาชีพ
 • เงื่อนไขความคุ้มครองที่ต้องการ
 • ประวัติสุขภาพ
 • พฤติกรรมการใช้ชีวิต
Taksin-consultants-Brokers

การประกันภัยมะเร็ง

เป็นกรมธรรม์อีกประเภทที่มีผู้เอาประกันภัย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเงื่อนไขความคุ้มครอง จะแตกต่าง กันไป แล้วแต่บริษัทประกันภัยจะนำเสนอ แต่โดยสรุปกรมธรรม์ประกันภัยมะเร็ง จะมีเงื่อนไขความคุ้มครอง ในลักษณะ ตรวจพบจ่าย โดยไม่มีเงื่อนไขว่าผู้เอาประกันภัยจะไปรักษาหรือไม่อย่างไร หรือ ประเภท คุ้มครองเฉพาะ เช่น คุ้มครองมะเร็งเต้านม คุ้มครองมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น

 

อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นกับ ?

 • ทุนประกันภัย(จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ต้องการ)
 • อายุของผู้ขอเอาประกันภัย
 • เงื่อนไขความคุ้มครอง (ที่ต้องการ)
 • ประวัติสุขภาพ (ถ้ามี)

"การประกันภัยมะเร็ง การประกันภัยสุขภาพ เงื่อนไขความคุ้มครอง ขึ้นกับแต่ละบริษัทประกันภัยที่จะเสนอขาย ข้อมูลที่ปรากฏ เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น"

"อุบัติเหตุ และการเจ็บ ป่วย ขึ้นกับหลายปัจจัย ...การประกันภัย เป็นเพียงปัจจัยแบ่งเบายามฉุกเฉินเท่านั้น"

เรื่องประกันภัย ให้เราบริการ