การประกันภัยตัวเรือ

ติดต่อสอบถามโดยตรง

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย

Taksin-consultants-Brokers

การประกันภัยตัวเรือ

เป็นการประกันเพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวเรือและเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆบนเรือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆขึ้นระหว่างการติดต่อค้าขายทางเรือและยังหมายความรวมไปถึงการประกันค่าระวางด้วย ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจ่ายเบี้ยประกันคือ เจ้าของเรือ และ/หรือผู้ปฏิบัติการผู้เช่าเรือ

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีเรือหลายลำก็อาจเอาประกันภัยเรือหลายลำในกรมธรรม์ฉบับเดียวกันได้ (Fleet Policy) โดยกรมธรรม์จะระบุชื่อเรือและจำนวนเรืออยู่ในกรมธรรม์ฉบับเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยเสียเบี้ยประกันภัยถูกลง และโดยผลของการเฉลี่ยภัยทำให้สามารถประกันเรือหลายลำที่มีลักษณะต่ำกว่ามาตรฐานได้ด้วย

การประกันภัยตัวเรือ แบ่งเป็น 2 ประเภท

 ประเภทไม่มีเครื่องจักร คือ ส่วนที่เป็นโครงสร้างของเรือทำด้วยไม้ เหล็ก หรือวัสดุอื่นๆ  รวมถึงอุปกรณ์และสัมภาระต่างๆ เช่น รอกยกของ พัสดุ ปั้นจั่น เรือบนเรือใหญ่ พวงมาลัย เป็นต้น

คือ ส่วนที่ให้พลังงานในการเดินเรือและให้แสงสว่าง ความร้อน ความเย็น เช่น  หม้อน้ำ เครื่องจักรใหญ่ เครื่องทำความเย็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องจักรอื่นๆ เป็นต้น

เราพร้อมให้คำปรึกษาในทุกคำถาม