เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท ทักษิณคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด

   เป็นบริษัทนายหน้านิติบุคคล จดทะเบียน ที่ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามใบอนุญาตเลขที่ ว.00262/2531 ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยมาแล้วเกินกว่า 30 ปี โดยมีทีมคณะผู้บริหารที่ทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญงานด้านการประกันภัยเป็นที่ยอมรับมายาวนาน บริษัทฯ มีการพัฒนาทั้งด้านบุคลากร และระบบเทคโนโลยี ที่ทันสมัย นอกจากนั้น ทีมผู้บริหาร ยังมีคณะที่ปรึกษา ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจต่าง ๆ ส่งผลให้มีพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย

   บริหารจัดการภายใต้หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เข้มงวด ส่งผลให้ได้รับการยอมรับ จากองค์กรธุรกิจ พันธมิตร คู่ค้าลูกค้าทั้งที่เป็นองค์กร และลูกค้าบุคคลต่อเนื่องตลอดมา

ภารกิจของเรา

  • ให้คำปรึกษา ด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัย/ ลูกค้า ได้รับข้อมูล เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง ตรงกับความเสี่ยงภัยที่มี
  • ทำหน้าที่ แนะนำ นำเสนอข้อมูล เงื่อนไขความคุ้มครอง อัตราเบี้ยประกันภัย ที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย
  • ทำหน้าที่ วางแผน การบริหารจัดการเบี้ยประกันภัยของลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยที่ลูกค้ามี
  • ทำหน้าที่ ดูแล รักษาผลประโยชน์ ของทั้งผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันภัย เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
  • ทำหน้าที่ ดูแลกระบวนการจัดการงานด้านสินไหมทดแทน เพื่อให้รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ติดต่อสอบถามโดยตรง

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในทุกด้านประกันภัย